كيشكرت. داستان

مسعود پورهادی خمامی

جه صوب̌ سر هأ دؤر و ور دؤر زئیی آمؤیی صارا کوچی سب دار̌  لچه نیشتی، یا کی دیوار̌  سفال چین̌ سر، چن تا کچ کچ کودی بأزون ویریشتی شؤیی ایتأ دؤر زئیی دوبارده آمؤیی  .

أوول أوولان مه ره ننأم. نه کی مه ره ننأم، مرأ حالی نوبو، نأنم چندمی بار بو بیدئم بیلاوارث شئه ایتأ دؤر زنئه، دوبارده أیه هأ دس̌  باغ̌  میأن ایجا نیشینه گئه: کچ کچ.

هر چی هیشت کودیم پیشت کودیم خؤرئه ننأیی، دؤرزئیی هنده دوبارده آمؤیی. یواش یواش مرأ جوم جومأشؤ. هو ایبچه چه کی کیتاب̌ جا بخأنده بوم، مرأ جخترأشؤ. کیتاب̌ لایأ دَوَستم، بوشؤم بیجیر، چنتأ گیل̌ گوده اوسأدم بأردم بنأم می ویرجا، تا أمؤیی ای جا نیشتی، هألئه دهن وانکوده ایتاگیل̌ گوده یأ تأودأییم، ویریشتی شؤیی هأ دُر̌ شر ایتأ گرده گیج خؤردی، أمؤیی. دس بکش نوبو، خوسرأ خؤردأندوبو، یا کی خأستی می سرأ بوخوره.

أوول خیال بوکودم مئمان خأیه بأیه. ماقول أتؤیه: أگه مئمان خأیه بأیه صؤب̌  دم أیه، ای جا نیشینه چن تأ کچ-کچ کونه بأزون خو رایأ گیره شئه، چوتؤ ببه دوبارده بأیه، نه دئه أتؤ. تازه، نه می مو تاکأبؤ، نه می چوم̌ پیلک بپرکست، نه هیککی کفش لنگه جوفتأبؤ. نأنم بیلاوارث چی خأیه؟

لاب مرأ خو أمرأ تیتالأکود، کیتاب مرأ دئه هیچچی حالی نوبؤیی، کچ کچ̌  اوخان می کلله یأ پورأکوده بو. آفتاب خو زرد̌  نیزه'نأ همه جا واکاشته بو، تلاکوته'ن̌  کوکوره کو بکفته بو. گاگلف دور̌  نزدیک̌ جأ ورزاخوس و لیشه'ن̌  ملله آمؤیی، تاک و توکم گب گبه.

مرأ دئرأ بؤن دوبو، ترسئییم رادکفم می دونبال سر بأیه، بأزون ایجا مرأ تگنا تأوده، توک بزنه می چومانأ ، یا کی می شانه سر بینیشینه خو بالم هیچ تکان نده، یا کی هأتؤ کچ-کچ بوکونه کویانأ اوخان دگانه.

نأنم بیلاوارث چی بیدئه بو کی جه أوول̌ صوب خو کچ-کچ̌  أرأ کوگا تامتومیأ وَوئیی، خانه محوطه یأ خو سر بنأبو، مرأ دئرأ بؤن دوبو.

رشت.۱۵۸۰سیاما

دیدگاه های کاربران

سعید زمردی
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۲ شنبه ۱۶ آذر
خیلی داستان زیبایی بو آقا مسعود شیمی دست درد نکونه من ا داستان شئر بودکوم اگه مشکلی ایسه د اه کارا نکونم

ارسال دیدگاه

: نام شما
: پست الکترونیک
: دیدگاه
: کد امنیتی

درباره‌ خانه فرهنگ گیلان

در زمستان سال ۱۳۷۷ هسته آغازین موسسه خانه فرهنگ گیلان به همت گروهی از اهل قلم، هنرمندان و فرهنگ‌دوستان گیلانی شکل گرفت و از پاییز سال ۱۳۸۰ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. خانه فرهنگ گیلان با هدف همسو کردن کوشش‌های فردی ...

آمار بازدید کنندگان

بازدیدکنندگان امروز : 504
بازدیدکنندگان ديروز : 1359
بازدیدکنندگان در هفته : 9827
بازدیدکنندگان در ماه : 36413
بازدیدکنندگان در سال : 469953
کل بازدیدکنندگان : 3329617
کاربران آنلاین : 4